Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

  1. Poučenie o odstúpení od zmluvy

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy (objednávky) bez uvedenie dôvodu do 14 dní. Neplatí to, ak je stroj kupovaný na IČO.

 

Lehota na odstúpenie uplynie po 14 dňoch odo dňa doručenia posledného dielca / tovaru k Vám alebo Vami určenej tretej osobe.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie nás prosím čo najskôr informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením o odstúpení a to napríklad pomocou vzorového dokumentu, ktorý ste obdŕžali spolu s tovarom, alebo ktorý si môžete stiahnuť z našej stránky. Informovať nás môžete prostredníctvom nasledujúcich kontaktov: KLASSIC PRODUCTION s.r.o. Levočská 63, 06401 Stará Ľubovňa Tel.:0907 221 541, email: minibagre.sk@gmail.com

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

Po odstúpení od zmluvy a doručení kompletného tovaru Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, hlavne kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní spôsobom, aký ste si vybrali pri odstúpení od zmluvy.

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

  1. Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy

 

Tovar, od ktorého chcete odstúpiť nám zašlite na adresu KLASSIC PRODUCTION s.r.o. Levočská 63, 06401 Stará Ľubovňa., Tel.:0907 221 541, email: minibagre.sk@gmail.com, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.